برگزاری نمایشگاه تهران پلاست2017

تاریخ ثبت: 1395/10/30

حضور  همکاران در غرفه ماهان مستربچ در اولین روز نمایشگاه.