برگزاری نمایشگاه تهران پلاست2017

تاریخ ثبت: 1395/10/30

حضور  پرسنل در غرفه ماهان مستربچ در اولین روز نمایشگاه.